info@groupeffort.nl

Algemene Voorwaarden van Group Effort

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Group Effort:
Group Effort B.V.
Loosdrechtse Bos 19 | Kantoor 44
1214 RH Hilversum

Opdrachtgever:
De wederpartij van Group Effort

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Group Effort en een opdrachtgever waarop Group Effort deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Group Effort, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van Group Effort zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie zal geven.
3. De door Group Effort gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Group Effort is slechts aan de offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Group Effort zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Group Effort het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Group Effort aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Group Effort worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Group Effort zijn verstrekt, heeft Group Effort het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Group Effort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Group Effort is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Group Effort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Group Effort de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien er voor de opdracht werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie moeten worden uitgevoerd, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Group Effort derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
3. De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever moet hierover binnen 30 dagen na factuurdatum berichten. Reageert de opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan mag worden aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.
4. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Group Effort, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 6. Wijzigingen van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Group Effort zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Group Effort de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Group Effort mag de extra kosten voor de wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Group Effort daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Group Effort zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Group Effort verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Group Effort worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden gebracht.
3. Group Effort behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.
2. Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Group Effort recht op compensatie, waar bij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Group Effort, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
5. Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zin deze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Group Effort is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden als:
1.1 Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt
1.2 Na het sluiten van de overeenkomst aan Group Effort ter kennis gekomen omstandigheden geven Group Effort goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
1.3 Indien Group Effort de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Group Effort bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Group Effort schadevergoeding te vorderen.
3. Als de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Group Effort op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Group Effort nakoming van de verplichting uitstelt, houdt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Group Effort. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Group Effort er adequaat op kan reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Group Effort de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Group Effort slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, evenals eventuele kostenramingen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Group Effort, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Alle uurtarieven zijn exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. In het tarief van Group Effort zijn inbegrepen de kosten voor secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd volgens de afspraken in de offerte.
5. Indien Group Effort aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Group Effort aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties zijn geen geldige reden om de betaling uit te stellen.
3. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de dan wettelijk geldende rente. Een deel van de maand wordt beschouwd als een hele maand.
4. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan Group Effort de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat het openstaande bedrag betaald is.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Group Effort en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Group Effort onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Group Effort voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Wanneer opdrachtgever aan Group Effort informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Group Effort aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Group Effort een inspanningsverplichting. Group Effort is niet aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Group Effort is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, zoals beschreven in overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van Group Effort is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijkingen van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Group Effort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Group Effort te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Group Effort zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.
5. Group Effort is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zogenaamde world wide web (www).

Artikel 16. Trainingen
1. Wanneer u de training wilt annuleren of op een andere datum wilt komen, dan kan dat kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de training.
2. Voor een annulering of wijziging binnen 30 dagen voorafgaand aan de training brengen wij u 50% van de trainingsprijs (excl. BTW) in rekening. Wilt u binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleren of naar een andere datum overboeken, dan brengen wij de volledige trainingsprijs in rekening.
3. Indien u onverhoeds verhinderd bent, kunt u altijd een vervanger sturen. In geval van ziekte kunnen wij u natuurlijk overplaatsen naar een andere trainingsdatum. U kunt in geval van ziekte uiteraard ook een vervanger sturen.

Artikel 17. Vermelding op onze website
1. Wanneer wij een training hebben verzorgd vermelden we op onze website de organisaties waarvan de deelnemers afkomstig waren. Wanneer we een consultancy opdracht hebben uitgevoerd vermelden we de betreffende opdrachtgever op onze website, eventueel voorzien van een beschrijving van de behaalde resultaten.
2. In bovengenoemde uitingen op onze website maken we gebruik van de naam en het logo van de betreffende organisaties. Indien opdrachtgever hier expliciet bezwaar tegen maakt, zullen we de naam en het logo verwijderen.

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Group Effort geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Group Effort niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zogenaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Group Effort heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Group Effort zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Group Effort opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Group Effort niet mogelijk is of langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Group Effort bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Klachten en geschillen
1. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Group Effort, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
2. De rechter in de woonplaats van Group Effort is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Group Effort het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen Group Effort en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te vinden op www.Group Effort.nl/algemene-voorwaarden Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.